CZK
EUR
Košík
Váš košík je zatím prázdný

Potřebujete poradit s výběrem? Mrkněte na akční produkty nebo novinky.

Obchodní podmínky

obchodní společnosti ITALY STYLE LINEA, s.r.o.

se sídlem Praha 1 – Nové Město, Opletalova 958/27, PSČ 110 00, Česká republika | identifikační číslo 274 90 254,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 262731Kontaktní údaje:

Adresa povozovny: Moravská 1374, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika

Telefon ústředna:  +420 461 049 020

Mobil hotline e-shop: +420 778 545 353

E-mail centrální: info@italystyle.cz   

E-mail e-shop: info@beautyonline.cz 

podpora@italystyle.cz

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu určeného výhradně pro spotřebitele v České republice a ve Slovenské republice, umístěného na internetové adrese www.beautyonline.cz.1. Úvodní ustanovení
 


1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti ITALY STYLE LINEA, s.r.o., se sídlem Opletalova 958/27, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 274 90 254, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 262731, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 


1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.beautyonline.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).


1.3. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.


1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.


1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.


1.6. Ustanovení  obchodních podmínek  jsou  nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém a slovenském jazyce. 


1.7.  Znění  obchodních  podmínek může prodávající měnit  či  doplňovat. Tímto  ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 2. Uživatelský účet a nákup zboží bez registrace


2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce, nebo za podmínek dále uvedených i bez registrace, může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží z internetového obchodu (dále jen „uživatelský účet“). 


2.2. Kupující, je-li spotřebitelem, může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoli jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


2.3. Přístup k uživatelskému účtu kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dvacet čtyři (24) měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.


2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.3. Uzavření kupní smlouvy


3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny v CZK a v EUR, a to včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v její aktuální sazbě a včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.


3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, kdy objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:     

        a. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a současně
        b. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen „objednávka“).


3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.


3.6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky kupujícího potvrdí kupujícímu její přijetí, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím.


3.7. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a výslovné potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.


3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (písemně či elektronickou poštou).


3.9. Návrh kupní smlouvy ve formě odeslané objednávky má platnost patnáct (15) dnů.


3.10. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, tj. kupní smlouva, vzniká doručením oznámení o přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.


3.11. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.


3.12. Jakkoli pozměněná nabídka se automaticky považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až její výslovnou akceptací kupujícím prostřednictvím elektronické pošty. 


3.13. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (tj. zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3.14. Kupující má právo zrušit svojí objednávku, tj. odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku, kdy je mu zboží odesláno. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit písemně nebo elektronickou poštou.


3.15. Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze pro dobu nutnou pro její vyřízení. Měnit objednávku a opravovat chyby je možno nejdéle do okamžiku předání zboží k odeslání. 4. Cena zboží a cena dopravy zboží pro Českou republika a Slovenskou republiku, platební podmínky


4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující v České republice uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

       a. v hotovosti na dobírku, kdy kupující za zboží platí až při převzetí poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, a to v místě určeném kupujícím v objednávce; za platbu tímto způsobem jsou prodávajícím účtovány kupujícímu náklady prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 35 Kč.

       b. bezhotovostně platební kartou přes platební bránu GP WEBPAY, která umožňuje platby tuzemskými i zahraničními kartami asociací MasterCard, VISA a Diners Club. Za tuto bezhotovostní platbu banka kupujícímu neúčtuje žádné poplatky navíc. Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží. 

Ode dne 1. 3. 2017 platí v České republice povinná elektronická evidence tržeb (EET) u on-line plateb, tj. u plateb prováděných prostřednictvím platební karty (platební brána GP WEBPAY). Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku, která je zasílána na e-mail kupujícího, ihned po úhradě objednávky. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.          V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

      c. bezhotovostně platbou předem na účet: převodem na bankovní účet prodávajícího, číslo účtu: 86-128240257 / 0100, bankovní účet veden u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží.
 

4.2. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující ve Slovenské republice uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

      a. v hotovosti na dobírku, kdy kupující za zboží platí až při převzetí poštovnímu doručovateli nebo na poště, a to v místě určeném kupujícím v objednávce; za platbu tímto způsobem jsou prodávajícím účtovány kupujícímu náklady prodávajícího spojené s dobírkou ve výši 2 EUR;

      b.

(bezhotovostní úhradu platební kartou prostřednictvím brány GP WEBPAY prodávající připravuje a bude oznámena v aktualizované verzi obchodních podmínek);

     c. bezhotovostně ve měně euro platbou předem na účet prodávajícího, a to převodem na bankovní účet prodávajícího číslo účtu: 115-2189280227 / 0100, IBAN CZ8301000001152189280227, SWIFT: KOMBCZPPXXX, bankovní účet veden u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Uvedený způsob je považován za zálohovou platbu na kupní cenu zboží.

4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také expediční náklady prodávajícího a dále

     a. u dodávek do České republiky poštovné ve výši stanovené dle ceníku poskytovatele poštovních služeb v sazbách platných v době expedice zboží, které jsou oznámeny v ceníku, který je v aktuální podobě zveřejněn na internetových stránkách beautyonline.cz.

V případě nákupu zboží v hodnotě v částce 2.000 CZK a vyšší neplatí kupující v České republice expediční náklady ani poštovné.

     b. u dodávek zboží v rámci Slovenské republiky a při platbě v euro činí poštovné ve výši stanovené dle ceníku poskytovatele poštovních služeb v sazbách platných v době expedice zboží, které jsou oznámeny v ceníku, který je v aktuální podobě zveřejněn na internetových stránkách beautyonline.cz

V případě nákupu zboží v částce 80 EUR a vyšší neplatí kupující ve Slovenské republice expediční náklady ani poštovné.


4.4. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.


4.5. V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před dodáním zboží kupujícímu. 


4.6. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.


4.7. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (viz odst. 3.7. a odst. 3.11. obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení  § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.


4.8. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.9. Prodávající vystaví k platbám prováděným na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a cena zboží v internetovém obchodě vždy zahrnuje DPH v aktuální zákonné sazbě. Daňový doklad prodávající zašle kupujícímu spolu se zbožím. V individuálních případech prodávající zašle kupujícímu daňový doklad e-mailem.5. Odstoupení od kupní smlouvy kupujícím


5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 1. u dodání zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. u dodání zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 3. u dodání zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 4. u dodání zboží v uzavřeném nebo jinak zapečetěném obalu, které kupující z obalu vyňal nebo jej jinak rozpečetil, a kde z hygienických důvodů není možné takové zboží vrátit,
 5. u dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud kupující porušil jejich původní obal.


5.2. Nejedná-li se o žádný z případů uvedených v odst. 5.1., či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně nebo elektronickou poštou ve lhůtě uvedené v předchozí větě.


5.3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář prodávajícího, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, případně tak učiní jiným vlastním jednostranným právním jednáním provedeným (a) dopisem zaslaným prodávajícímu doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, (b) faxem nebo (c) e-mailem. Odstoupení od kupní smlouvy kupující odešle nejpozději před uplynutím čtrnáctidenní lhůty k odstoupení od smlouvy na některý z níže uvedených kontaktů prodávajícího:

 1. písemně na adresu provozovny prodávajícího: ITALY STYLE LINEA, s.r.o., Moravská 1374, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika (telefonní kontakty:  +420 461 049 020 | +420 778 545 353), nebo
 2. e-mailem na adresu elektronické pošty prodávajícího: podpora@italystyle.cz


5.4.  V případě odstoupení od smlouvy dle odst. 5.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy je mu doručeno odstoupení kupujícího od kupní smlouvy. Pro vrácení platby použije prodávající stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce. Prodávající je oprávněn vrátit plnění poskytnuté mu kupujícím též při vrácení zboží kupujícím, případně i jiným způsobem, pokud se tak s kupujícím dohodne a kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží prokazatelně vrátí nebo prokáže-li kupujícím prodávajícímu, že zboží řádně odeslal zpět. Kupující má též nárok na vrácení finančních prostředků za uhrazené dopravné v nejnižší prodávajícím nabízené výši, a to i v případě, pokud si kupující zvolil dražší způsob dopravy. Osobní odběr zboží nelze považovat za takovýto způsob doručení a nárok na vrácení jakýchkoli finančních prostředků u osobního odběru kupujícímu nevzniká.


5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


5.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy jednostranně odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, byla-li již uhrazena, bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.6. Doprava a dodání zboží


6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


6.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.7. Práva z vadného plnění


7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména pak ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému     se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům vyplývajícím z právních předpisů.


7.3. Ustanovení článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


7.4. Kupující je spotřebitel, kdy ze zákona platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.


7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adresách a kontaktech uvedených v odst. 5.3. obchodních podmínek. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího jeho oznámení o reklamaci.


7.6. Další práva a povinnosti smluvních stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád prodávajícího, který nedílnou přílohou obchodních podmínek, a který je shodně jako tyto obchodní podmínky dostupný na stránkách www.beautyonline.cz.8. Další práva a povinnosti smluvních stran, řešení sporů


8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající tímto výslovně uplatňuje ke zboží výhradu vlastnického práva až do doby jeho zaplacení dle ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku. Kupující uzavřením kupní smlouvy uvedenou výhradu přijímá. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.


8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.


8.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


8.4. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy: info@italystyle.cz nebo info@beautyonline.cz
Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


8.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:  

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, identifikační číslo 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika, e-mail: adr@coi.cz, webová stránka: www.adr.coi.cz


8.6.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz  je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).


8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


 
9. Ochrana osobních údajů


Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany Italy Style Linea, s.r.o., se použijí tyto Podmínky ochrany osobních údajů.


 
10. Doručování


10.1. Jakákoli podání a oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, musí být doručena druhé smluvní straně poštou formou doporučeného dopisu, není-li v těchto obchodních podmínkách nebo v kupní smlouvě stanoveno výslovně jinak.


10.2. Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné. 11. Autorská práva
  


11.1. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu       a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.


11.2.
Veškerý obsah e-shopu a obchodních podmínek je chráněn autorskými právy prodávajícího a jejich kopírování bez souhlasu prodávajícího není dovoleno.12. Závěrečná ustanovení


12.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud závazkový právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje zahraniční prvek, pak strany sjednávají, že se jejich smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností konkrétního ustanovení obchodních podmínek není dotčena platnost ostatních jejich ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.3. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.


12.4.
Přílohami těchto obchodních podmínek jsou:

 1. reklamační řád
 2. vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy


12.5. Kontaktní údaje prodávajícího:

 1. Adresa pro doručování:  ITALY STYLE LINEA, s.r.o., Moravská 1374, 562 01 Ústí nad Orlicí, Česká republika
 2. Adresa elektronické pošty: podpora@italystyle.cz
 3. Kontaktní linka e-shopu: +420 778 545 353
 4. Telefonní spojení ústředna: +420 461 049 020


12.6.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.11.2022.


V Praze, dne 24.11.2022  


ITALY STYLE LINEA, s.r.o.

__________________________________________________________________________


PŘÍLOHY:


REKLAMAČNÍ ŘÁD V PDF KE STAŽENÍ

FORMULÁŘ PRO REKLAMACI NEBO VÝMĚNU ZBOŽÍ

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ K ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY